Φιλαρμονική

Φιλαρμονική Δήμου Αχαρνών

Η Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών  είναι το παλαιότερο Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου μας. Ιδρύθηκε το 1967 και από τότε ανελλιπώς συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Αχαρνών. Μέσα από τις τάξεις της αναδείχθηκαν πολλοί επαγγελματίες μουσικοί. Διδάσκονται θεωρία μουσικής πνευστά , κρουστά και μπάσο.

Τρομπέτα  -  ΚλαρίνοΣαξόφωνο

 Αλτικόρνο - Ευφώνιο - Τρομπόνι - Κρουστά - Μπάσο


Τα Μαθήματα παρέχονται  δωρεάν 

Αποστολή και Στόχοι της Φιλαρμονικής

 • Η μουσική καλλιέργεια και αγωγή των μελών της.
 • Η μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση των μαθητών της στα τμήματα πνευστών και κρουστών οργάνων, καθώς και στη θεωρία της μουσικής.
 • Η ανάδειξη και προώθηση του έμψυχου καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης και η ανάδειξη μουσικών ταλέντων που θα τιμήσουν την πόλη και τη Φιλαρμονική.
 • Η συμβολή της στην αναβάθμιση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής στον Δήμο Αχαρνών, καθώς και η συμβολή στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας με το φιλόμουσο κοινό και με την τοπική κοινωνία.
 • Η συμβολή της στη διεξαγωγή εθνικών, θρησκευτικών και τοπικών επετείων/εορτών.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Φιλαρμονικής Δήμου Αχαρνών

Εσωτερική Λειτουργία και Τμήματα της Δημοτικής Φιλαρμονικής

Η Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών παρέχει υπηρεσίες εκμάθησης μουσικής σε νέους μουσικούς σε όργανα πνευστά και κρουστά. Ειδικότερα, στη Φιλαρμονική λειτουργούν τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Θεωρίας

Στο τμήμα αυτό οι μαθητές μαθαίνουν τη βασική θεωρία της μουσικής και έρχονται σε επαφή με τα όργανα της Φιλαρμονικής, πνευστά και κρουστά. Τα μαθήματα παραδίνονται από τον Αρχιμουσικό και τους μουσικούς, οι οποίοι/ες έχουν σχέση εργασίας με τον Δήμο Αχαρνών.

 • Τμήμα Οργάνων

Στο τμήμα αυτό οι μαθητές εκπαιδεύονται στις βασικές τεχνικές του οργάνου που έχουν επιλέξει. Οι διδάσκαλοι μουσικοί της Φιλαρμονικής μεριμνούν για την εξάσκηση των μαθητών και τη μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων ώστε, στη συνέχεια, να μπορέσουν να αποτελέσουν μέρος της Μπαντίνας και εν συνεχεία της μπάντας.

 • Τμήμα Μπαντίνας

Στο τμήμα αυτό εντάσσονται μαθητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευσή τους στο όργανο το οποίο έχουν επιλέξει, έχοντας προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν μουσικά κομμάτια ομαδικά. Οι μαθητές της μπαντίνας εκπαιδεύονται στην ομαδική μουσική και στους κανόνες λειτουργίας της ορχήστρας, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν μέρος της μπάντας της Φιλαρμονικής. 

 • Μπάντα Φιλαρμονικής

Στο ανώτερο αυτό τμήμα της Φιλαρμονικής συμμετέχουν οι μαθητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει, κατά την κρίση του Αρχιμουσικού, τα προηγούμενα τμήματα -της θεωρίας, των οργάνων και της μπαντίνας- και θεωρούνται καλλιτεχνικά επαρκείς και έτοιμοι να συμμετάσχουν στις εμφανίσεις της μπάντας της Φιλαρμονικής. Στην μπάντα της Φιλαρμονικής συμμετέχουν επίσης εθελοντικά και μουσικοί που δεν ανήκουν στο μαθητικό δυναμικό, οι οποίοι είναι καλλιτεχνικά επαρκείς, κατά την κρίση του Αρχιμουσικού, και επιθυμούν να συμβάλουν στην εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων της Φιλαρμονικής και ιδιαίτερα στην αναβάθμιση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου της πόλης .

Προσωπικό

Η Φιλαρμονική στελεχώνεται από προσωπικό, το οποίο κατατάσσεται, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Ο.Ε.Υ., στην οργανική μονάδα στην οποία ανήκει Φιλαρμονική. Τα ειδικά τυπικά προσόντα για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού (μουσικών) ρυθμίζονται από τη σχετική νομοθεσία περί προσλήψεων. Στο προσωπικό ανατίθενται αρμοδιότητες και καθήκοντα από τον εκάστοτε Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος/Διεύθυνσης στην οποία εντάσσεται οργανικά η μονάδα της Φιλαρμονικής.

Αρμοδιότητες Αρχιμουσικού

Για τη λειτουργία της Φιλαρμονικής αρμόδιος είναι ο Αρχιμουσικός, ο οποίος: 

 • Είναι καλλιτεχνικά υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της Φιλαρμονικής.
 • Εκπαιδεύει τους νέους μουσικούς.
 • Φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των δοκιμών και για το άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των συναυλιών.
 • Μεριμνά ώστε οι μουσικοί να μπορούν απρόσκοπτα να αφοσιωθούν στο καλλιτεχνικό τους έργο.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των μαθημάτων, τις δοκιμές, τις συναυλίες, τους χώρους εργασίας, τις παρουσίες των μαθητών.
 • Μεριμνά για τον προγραμματισμό συναυλιών, το ρεπερτόριο, τις δοκιμές.
 • Επιλέγει και προτείνει Μαέστρους και Σολίστ για έκτακτη εθελοντική συμμετοχή στο σχήμα της μπάντας.
 • Προτείνει την αγορά και συντήρηση μουσικών οργάνων.
 • Προετοιμάζει την μπάντα και την μπαντίνα για τις πάγιες και έκτακτες εμφανίσεις του
 • Εμπλουτίζει το ρεπερτόριο της Φιλαρμονικής και εάν κρίνεται αναγκαίο μεταβαίνει στις έδρες άλλων Φιλαρμονικών ή εκδοτικών οίκων προκειμένου αυτό να επιτευχθεί.
 • Δημιουργεί και διατηρεί τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις με Αρχιμουσικούς και με κορυφαίους μουσικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Υποχρεούται να ενημερώνει τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας στην οποία εντάσσεται η Φιλαρμονική, καθώς και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για τη λειτουργία της Φιλαρμονικής, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της και την εν γένει εξέλιξή τους. 

Αρμοδιότητες μουσικών

Οι μουσικοί συνεργάζονται με τον Αρχιμουσικό για την ομαλή λειτουργία της Φιλαρμονικής

Παροχή υπηρεσιών εκμάθησης μουσικής - Παράδοση μαθημάτων

Η ετήσια έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται την 1η Οκτωβρίου. Το διδακτικό έτος διαρκεί από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Μέσω ανακοίνωσης στον Τύπο, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, οι ενδιαφερόμενοι νέοι και παλαιοί μαθητές καλούνται, πριν την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων (ή/και οποτεδήποτε εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις μαθητών ανά διδάσκοντα μουσικό), να υποβάλουν αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής στα τμήματα της Φιλαρμονικής. Τα μαθήματα παραδίδονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, συνήθως κατά τις απογευματινές ώρες. Το τελικό πρόγραμμα των μαθημάτων καταρτίζεται οριστικά έως τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στη διάρκεια των σχολικών διακοπών του Πάσχα και των Χριστουγέννων καθώς και στις επίσημες αργίες. Στη διάρκεια της περιόδου του Πάσχα και των Χριστουγέννων μπορούν να πραγματοποιούνται πρόβες για τα μέλη της μπαντίνας και μπάντας.

Εγγραφή στις υπηρεσίες εκμάθησης μουσικής.

Εγγραφές νέων μαθητών κατά τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω ο γονέας ή κηδεμόνας ανηλίκου ή ο ίδιος ο ενήλικος που επιθυμεί να εγγραφεί ως μαθητής στη Φιλαρμονική, καταθέτει σχετική αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΔΗ.ΚΕ.Α.

Τα κριτήρια ως προς την επιλογή των μαθητών είναι τα ακόλουθα: 

Για την εγγραφή στη Φιλαρμονική γίνονται δεκτοί μαθητές χωρίς συνάρτηση της ηλικίας τους. Όμως, για λόγους τεχνικής, ειδικότερα για το τμήμα Πνευστών ,οι μαθητές πρέπει να διαθέτουν μόνιμη οδοντοφυΐα στα εμπρόσθια δύο δόντια του κεντρικού τομέα της άνω και κάτω γνάθου, συνεπώς, να έχουν απωλέσει τη νεογιλή οδοντοφυΐα στο κεντρικό τμήμα και των δύο γνάθων. Συνήθως, η διαδικασία αυτή αφορά τα 6 ή 7 έτη των παιδιών. Είναι δυνατή η παρακολούθηση έως δύο δοκιμαστικών μαθημάτων πριν την κατάθεση της απαιτούμενης αίτησης εγγραφής.

Διαγραφές μαθητών

Οποτεδήποτε ένας μαθητής ή ο γονέας/κηδεμόνας του (εφόσον είναι ανήλικος) μπορεί με αίτησή του να διαγραφεί από τα μητρώα μαθητών της Φιλαρμονικής. Εφόσον δεν υποβληθεί σχετικό γραπτό αίτημα διαγραφής, ο μαθητής συνεχίζει να θεωρείται ότι ανήκει στο μαθητικό δυναμικό της Φιλαρμονικής.

Καταβολή αντιτίμου

Οι μαθητές της Φιλαρμονικής στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες εκμάθησης μουσικής δεν καταβάλλουν σχετικό αντίτιμο (δίδακτρα).


Υποχρεώσεις μαθητών και εθελοντών μουσικών της μπάντας

1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 

2. Οι μαθητές και οι εθελοντές μουσικοί της Φιλαρμονικής οφείλουν να σέβονται τον χώρο της και να μην προκαλούν βλάβες ή όποια άλλη φθορά στις εγκαταστάσεις, τα μουσικά όργανα ή τα έπιπλα της Φιλαρμονικής. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται να αποκαταστήσουν πλήρως τις βλάβες και τις φθορές.

3. Όλοι οι συμμετέχοντες στη Φιλαρμονική οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τον Αρχιμουσικό, για τυχόν απουσία τους από προκαθορισμένη πρόβα, μάθημα, εμφάνιση, για οποιοδήποτε λόγο.

4. Για τα μέλη της μπαντίνας και της μπάντας, οι πρόβες καθορίζονται από τον Αρχιμουσικό. Οι πρόβες μπορούν να διακοπούν κατά την κρίση του Αρχιμουσικού, στις εξής περιπτώσεις: α. όταν υπάρχει πλημμελής προσέλευση β. όταν η μελέτη εκ μέρους των μουσικών δεν είναι επαρκής γ. σε οποιαδήποτε άλλη εξαιρετική περίπτωση κατά την κρίση του Αρχιμουσικού.

5. Τα όργανα και οι στολές είναι περιουσία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αχαρνών και παρέχονται προς χρήση αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία της.

6. Οι στολές φυλάσσονται στον χώρο της Φιλαρμονικής σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους, μέσα σε σάκο αποθήκευσης που αναγράφει το όνομα του μέλους.

7. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο κάποιο μέλος αποχωρήσει από τη Φιλαρμονική υποχρεούται να παραδώσει όργανο και στολή σε άριστη κατάσταση και κατόπιν συντήρησης  και καθαρισμού (αντιστοίχως) να ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή του από τα τηρούμενα μητρώα.


Όργανα που ανήκουν στην κυριότητα της Φιλαρμονικής

Στη συλλογή της Φιλαρμονικής του Δήμου Αχαρνών , η οποία εμπλουτίζεται με προμήθειες, ανήκουν τα όργανα τα οποία βρίσκονται στο μητρώο οργάνων πού το υπογράφει ο Αρχιμουσικός και ο Πρόεδρος της επιχείρησης καθώς και στο μητρώο παγίων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.


Τακτικές και έκτακτες εμφανίσεις της Μπάντας της Φιλαρμονικής

Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού και προκειμένου για την εκπλήρωση της αποστολής της Φιλαρμονικής του Δήμου Αχαρνών και ειδικά σε ό,τι αφορά τη συμβολή της στην αναβάθμιση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής του τόπου, τη συμβολή της στη διεξαγωγή εθνικών, θρησκευτικών και τοπικών επετείων/εορτών και στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας με το φιλόμουσο κοινό και με την τοπική κοινωνία, οι μαθητές και οι εθελοντές μουσικοί που εντάσσονται στην Μπάντα της Φιλαρμονικής, σε συνεργασία με τον Αρχιμουσικό, θα εμφανίζονται τακτικά στις εξής περιστάσεις:

·       6 Ιανουαρίου, Εορτή των Θεοφανίων

·       25 Μαρτίου, Εθνική Επέτειος

·       Μεγάλη Παρασκευή (κινητή θρησκευτική εορτή)

·       28 Οκτωβρίου, Εθνική Επέτειος

·       6 Δεκεμβρίου, Εορτασμός του πολιούχου του νησιού, Αγίου Νικολάου

·       14 Αυγούστου, παραμονή του Εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Εκτός των παραπάνω εμφανίσεων, η μπάντα της Φιλαρμονικής μπορεί, κατόπιν διαθεσιμότητας των μαθητών-μελών της και των εθελοντών μουσικών-μελών της, να υπάρχουν και έκτακτες εμφανίσεις. Για την πραγματοποίηση εμφανίσεων της Φιλαρμονικής πλην των παραπάνω τακτικών αναφερόμενων, ο φορέας που επιθυμεί την πλαισίωση μιας εκδήλωσης με την μπάντα της Φιλαρμονικής, θα πρέπει να απευθύνει εγκαίρως σχετικό γραπτό αίτημα, στο οποίο θα αναφέρεται το είδος της προς πλαισίωση εκδήλωσης καθώς και το είδος της προς εκτέλεση μουσικής σύνθεσης. Το αίτημα θα τίθεται σε επεξεργασία από τον αρμόδιο Αρχιμουσικό σε συνεργασία με τα μέλη της μπάντας. Η συμμετοχή της Μπάντας σε έκτακτες εμφανίσεις συναρτάται:

·       Με το είδος της υπηρεσίας

·       Με την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης των μελών και των γονέων/κηδεμόνων των ανηλίκων μαθητών

·       Με τη δυνατότητα σύνθεσης, εγκαίρως, ισορροπημένου ηχοχρωματικά συνόλου. Η συμμετοχή ή όχι της μπάντας σε έκτακτες εμφανίσεις θα κρίνεται, εν τέλει, με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο ή Προϊστάμενο Τμήματος/Αυτοτελούς Τμήματος/Διεύθυνσης της οργανικής μονάδας στην οποία εντάσσεται η Φιλαρμονική και το αίτημα θα απαντάται, σε κάθε περίπτωση, γραπτώς.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν θελετε να εγγραφείτε παρακαλω κλείστε τη θέση σας ΕΔΩ