Σύμφωνα με την υπ. αρ. απόφ.: 78 με αρ. πρωτ.: 4258/15-01-2024 και ΑΔΑ: Ε6ΙΩΩΨ8-30Ι
ο Δήμαρχος Αχαρνών ορίζει τον Δαμάσκο Νικόλαο του Δημητρίου 
Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικών Δομών.